Metodik/Verktyg

Medarbetarengagemang – verktyg för utvecklingssamtal

Under mina uppdrag har jag stött på många chefer som är frustrerade för utvecklingssamtalen med sina medarbetare. Det tar tid och känns ofta mest som ett nödvändigt ont. Det som är mest frustrerande är att samtalen inte ger något. Varken för chefen eller medarbetaren. Med detta som bakgrund har vi utvecklat ett verktyg som är enkelt att överblicka, enkelt att ge ut till medarbetaren innan samtalet inkl instruktioner.  Samtal som sätter medarbetaren i förarsätet och skapar meningsfulla samtal mellan dig som chef och dina medarbetare.  Enkelt och okomplicerat. Resultaten för du enkelt in i ert egna system för uppföljning.
Pröva ett utvecklingssamtal som gör dig till en bra ledare.

PDF finns här Medarbetarengagemang inkl instruktion och notering

Progress Principle

As a senior executive, you may think you know what Job Number 1 is: developing a killer strategy. In fact, this is only Job 1a. You have a second, equally important task. Call it Job 1b: enabling the ongoing engagement and everyday progress of the people in thetrenches of your organization who strive to execute that strategy. A multiyear research project found that of all the events that can deeply engage people in their jobs, the single most important is making progress in meaningful work.

PDF finns här: About The Progress Principle

Viary

Vad är Viary? Viary är ett digitalt verktyg för att göra personlig utveckling konkret, motiverande och mätbar. Viary kan vara ett stöd i alla typer av insatser som handlar om att utveckla människor genom träning i specifika beteenden – allt från chefscoachning till säljträning. Innehållet i Viary skräddarsys alltid av den som leder en utvecklingsinsats, tillsammans med de som tar del av insatsen.    

PDF finns här VIARY

YesBox

YESbox är ett komplett medarbetarsamtal och analysverktyg som syftar till att öka medarbetarnas motivation och prestation och därigenom bidra till ökad lönsamhet i verksamheten. Det som skiljer YESbox från de flesta
utvecklingssamtal är att det sätter medarbetarens värderingar i fokus. Genom att ta avstamp i värderingarna, och koppla de arbetsrelaterade målen till dessa, utnyttjar man optimalt individens inneboende kraft. Idag finns YESbox Standard, YESbox Pro och en iPad app som gör processen och genomförandet av medarbetarsamtal
enklare och roligare.

PDF kring finns här. YesBox

CoreValueSolitaire

Med The CoreValueSolitaire går vi på djupet och lägger en grund för att du som person, grupp eller företag ska kunna växa på ett autentiskt sätt. Tillsammans skapar vi en kompass,som hjälper dig/er att skapa stabilitet i en allt mer föränderlig värld. Vill du lära dig mer hur du/ni kan skapa stabila kompasser genom värderingar, är du varmt välkommen till våra utbildningar/workshops.
Användningen av CoreValueSolitaire handlar i första hand om att skapa självinsikt. Verktyget hjälper utövaren att på ett enkelt och lekfullt sätt lösa mentala knutar. Verktyget blir en sparringpartner som får dig att tänka nytt och stort. Den främjar dialogen med din inre röst om du lägger den ensam. Lägger du den tillsammans med andra gynnar den dessutom samarbete och interaktion. Detta stärker samhörigheten och ger en ökad förståelse för hur vi uttrycker oss och agerar. På så vis kan grupper tillsammans lättare nå sina mål.
“För första gången har vi gått in i bastun tillsammans”
Citat från en av fem chefer i en ledningsgrupp efter en workshop. Denna grupp hade under 5 års tid försökt hitta en samhörighet och gemensam riktning.

Decision Dynamics

Decision Dynamics Karriärmodell™ ökar förståelsen för hur människor skiljer sig åt i sin syn på karriär och sina underliggande drivkrafter. Den visar också i vilken utsträckning organisationer
skapar utvecklingsutrymme för olika medarbetare.
CareerView™ Karriärprofil används för att identifiera primära karriärinriktningar och drivkrafter samt för att identifiera skillnaden mellan hur man definierar framgång och vad man verkligen
motiveras och engageras av.
 CareerView™ Passformsprofil
bygger vidare på karriärprofilen och belyser hur passformen mellan individens drivkrafter och
organisationens utrymme för utveckling kan förbättras och därmed hur engagemanget kan
förstärkas.

PDF finns här Decision Dynamics Careerview

ICF Coaching

Idag har föreningen närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder.Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess drygt 500 medlemmar. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning och kompetensutvecklar sig kontinuerligt.
ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.
ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching
ICF har definierat elva kompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en coach skall besitta och demonstrera. Dessa kärnkompetenser har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används i dagens coachningsyrke enligt ICF. De hjälper också till att jämföra den coachspecifika utbildning som ICF kräver med den utbildning du själv har genomgått.
Kärnkompetenserna används som grund i ICF:s certifieringsprocess.
Kärnkompetenserna är indelade i fyra grupper där varje grupp består av sådana färdigheter som logiskt hör ihop. Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach att kunna behärska och demonstrera.

PDF finns här ICF kärnkompetenser svenska

Social Psykologi

Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som “ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra” Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om socialpsykologi kan man dels mena en disciplin inom psykologin som undersöker individers sociala egenskaper, och dels ett eget forskningsfält som står sociologin nära. Socialpsykologi handlar alltså både om individens unika egenskaper och karaktärsdrag, och hur individens sociala omgivning påverkar individens sociala egenskaper.
Man kan säga att socialpsykologi kan delas in i tre studier:
individuella fenomen, interpersonella fenomen och kollektiva fenomen. Med individuella fenomen menar man attityder, minne, beslutsfattande och emotion för socialt beteende. Med
interpersonella fenomen menar man verbal- och icke-verbal kommunikation, normer, konformitet, social aggression, asocialt beteende, fördomar och diskriminering. Studiet av kollektivt fenomen brukar ta upp interaktion mellan individer i grupper, relationer mellan grupper och sociala konflikter.

PDF finns här Socialpsykologi